BV Group
     
 
         

 

Κοινωνική Ευθύνη

 

Βελτίωση της φήμης της εταιρείας σας μέσω της κοινωνικής υπευθυνότητας

Προοίμιο

Το τωρινό παγκόσμιο περιβάλλον εργασίας ωθεί τους οργανισμούς να σκεφθούν σοβαρά τις πλήρεις κοινωνικές και ηθικές επιδράσεις των εταιρικών πολιτικών και δραστηριοτήτων τους. Αυτές οι εταιρείες, οι οποίες μπορούν να αποδείξουν μία αξιόπιστη προσέγγιση στα ευρύτερα κοινωνικά και ηθικά θέματα, θα κερδίσουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των μετόχων, των πελατών, των επενδυτών, της τοπικής κοινωνίας και των καταναλωτών.

Κοινωνικά θέματα όπως η παιδική εργασία, η καταναγκαστική εργασία και οι διακρίσεις απαιτούν από τις εταιρείες όχι μόνο να απολογίσουν την δική τους ευθύνη αλλά και όλης της αλυσίδας προμηθευτών τους. Η αρχή και η αξία του να προσλάβεις ένα ανεξάρτητο, τρίτο μέρος για να παρακολουθήσει και να ελέγξει την κοινωνική υπευθυνότητα αυξάνεται σημαντικά.

 

SA8000: Οφέλη του οργανισμού

Το SA8000 είναι το πρώτο επιθεωρούμενο πρότυπο σε αυτόν τον τομέα . Η πρωτοβουλία βασίζεται στη δομή των γνωστών ISO 9001/ ISO 14001, στις συνθήκες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ( ILO), την Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η παγκόσμια αναγνωρισμένη πιστοποίηση κατά το πρότυπο SA8000 περιλαμβάνει την ανάπτυξη και επιθεώρηση διαχειριστικών συστημάτων τα οποία προωθούν κοινωνικά αποδεκτές εργασιακές πρακτικές οι οποίες φέρνουν οφέλη σε όλη τη αλυσίδα των προμηθευτών των προϊόντων.

 

Γιατί να επιλέξω τo Bureau Veritas Certification;

6 To Bureau Veritas Certification διαπιστεύθηκε κατά SA8000 τον Ιανουάριο του 1999 και έχει διεξάγει επιθεωρήσεις σε πάνω από 20 χώρες σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και δραστηριότητες.

5 Ως αποτέλεσμα, το Bureau Veritas Certification είναι παγκόσμια πρωτοπόρος στον τομέα της πιστοποίησης διαπιστευμένης κοινωνικής υπευθυνότητας. To Bureau Veritas Certification έχει διενεργήσει περισσότερες επιθεωρήσεις από όλους τους άλλους οργανισμούς μαζί.

4 Οι τοπικοί επιθεωρητές έχουν πολύ καλή τοπική γνώση (γλώσσα, κουλτούρα, νόμους, έθιμα, κ.α.) διασφαλίζοντας επιθεωρήσεις υψηλής ποιότητας.

3 Η παγκόσμια αντίληψη και το σύστημα ποιότητας του Bureau Veritas Certification Hellas προσφέρουν στους πελάτες την δυνατότητα επιθεώρησης σταθερά υψηλού επιπέδου.

2 To Bureau Veritas Certification έχει αποκτήσει πολύ καλή φήμη στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγιεινής & ασφάλειας, και μπορεί να προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση στην εταιρική υπευθυνότητα.

1 To Bureau Veritas Certification είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του SA 8000.

 

Η μεθοδολογία μας

Τα βασικά βήματα στην προσέγγισή μας είναι:

- Υπογραφή συμβολαίου;

- Προαξιολόγηση (προαιρετική): gap analysis και διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης έναντι του προτύπου;

- Αρχική αξιολόγηση για να επαληθευθεί η εφαρμογή των βασικών δομών του Διαχειριστικού συστήματος (εφαρμόσιμη νομοθεσία και κανονισμοί);

- Αξιολόγηση πιστοποίησης (έκδοση πιστοποιητικού);

- Επιθεωρήσεις επιτήρησης για την παρακολούθηση της συνεχούς βελτίωσης;

- Επαναπιστοποίηση μετά τη πάροδο 3 ετών μέσω πλήρους επιθεώρησης ή συνεχούς αξιολόγησης.

Μετά από κάθε βήμα, παραδίδεται μία πλήρες και ολοκληρωμένη έκθεση, επιτρέποντας στην εταιρεία σας τη συνεχή βελτίωση της Επίδοσης της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας.

 

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο αποδεκτό πρότυπο για την κοινωνική υπευθυνότητα?

Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, καθώς όλα αυτά τα πρότυπα είναι καινούργια. Η επιτροπή ISO έχει ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για να αναπτύξει πρότυπα σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα αλλά αυτό είναι χρόνια μακριά.

Το SA8000 εφαρμόζεται σε όλες τις βιομηχανίες?

Όχι, λόγω της φύσης ορισμένων βιομηχανιών, κάποιες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του SA8000, όπως για παράδειγμα η γεωργία και οι μεταλλευτικές βιομηχανίες. Παρ’ όλα αυτά, τo Bureau Veritas Certification μπορεί να βοηθήσει οργανισμούς αυτών των τομέων να υιοθετήσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων της εταιρικής τους Κοινωνικής υπευθυνότητας.

 

Case Study

RICOH: Ενδυναμώνοντας τη σχέση που ξεκίνησε με την πιστοποίηση των Διαχειριστικών Συστημάτων Ποιότητας ( ISO 9001) και του Περιβάλλοντος ( ISO 14001), ο γιγάντιος όμιλος ηλεκτρονικών ζήτησε το 2000 από τo Bureau Veritas Certification να επαληθεύσει τις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις των Προϊόντων.

Το 2002, άλλο ένα ενδιαφέρων έργο ολοκληρώθηκε από τo Bureau Veritas Certification :

Η Επαλήθευση της αναφοράς αειφορίας της Ricoh Group.

Χρησιμοποιώντας την ίδια προσέγγιση, επιθεωρητές από διαφορετικές χώρες πραγματοποίησαν μία ανεξάρτητη και χρήσιμη ανασκόπηση των αναφερόμενων πληροφοριών, δηλαδή της Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής και του Περιβαλλοντικού Ισολογισμού.

Τα Ηνωμένα Έθνη ( UNEP ) και η Sustainability Ltd επέλεξαν αυτήν την αναφορά ως την καλύτερη Αναφορά Αειφορίας παγκοσμίως στον τομέα των Καταναλωτικών Προϊόντων.

 

Επέκτεινε τους ορίζοντες σου και πρόσθεσε αξία στην επιχείρησή σου

Επιπρόσθετα της πιστοποίησης κατά SA8000, τo Bureau Veritas Certification μπορεί επίσης να προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με την κοινωνική υπευθυνότητα, μέσω της μητρικής εταιρείας Bureau Veritas, που περιλαμβάνουν:

- GRI – Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Αναφοράς: είναι ένα πλαίσιο αναφοράς της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης ενός οργανισμού.

- AA1000: είναι ένα πλαίσιο αναφοράς που σχεδιάσθηκε για να βελτιώσει την ποιότητα της κοινωνικής και ηθικής αναφοράς και επιθεώρησης με ιδιαίτερη έμφαση στην συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών.

- VeriSEAAR : είναι ένα μοναδικό ιδιοκτησιακό εργαλείο επαλήθευσης που αναπτύχθηκε από τo Bureau Veritas Certification ως αποτέλεσμα της εμπειρίας μας από την εφαρμογή των απαιτήσεων του AA1000. Η προσέγγιση VeriSEAAR καλωσορίστηκε από το Institute of Social and Ethical AccountAbility, το οποίο καθιέρωσε το πρότυπο AA1000. Βοηθάει τόσο στην ποσοτική όσο και στην ποιοτική αξιολόγηση της επίδοσης ενός οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AA1000.

Τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 και SA8000 έχουν σχεδιασθεί για να είναι συμβατά μεταξύ τους. τo Bureau Veritas Certification προσφέρει τη δυνατότητα για ενοποιημένες υπηρεσίες πιστοποίησης (ποιότητα, υγιεινή & ασφάλεια, περιβάλλον και κοινωνική υπευθυνότητα), αυξάνοντας και βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα και την συνέχεια της επιθεώρησης.

 

arrow_up επιστροφή

 

Contact Desk

Τμήμα Πιστοποίησης

Τηλ: 210 40 63 000

Fax: 210 40 63 118

emailΣτείλτε μας e-mail